sowie

Spółdzielnie socjalne, przedsiębiorczość społeczna w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2008-11-21 16:34

Ostatni komentarz: Tak trzymać!
dodany: 2009.03.12 11:25:50
przez: benk
czytaj więcej
Załóż spółdzielnię socjalną

Aby założyć spółdzielnie socjalną należy wykonać następujące czynności:
1. Napisać statut spółdzielni Statut jest podstawowym aktem prawnym spółdzielni, regulującym całokształt jej struktury organizacyjnej, określającym charakter spółdzielni, prawa i obowiązki członków, kompetencje organów, tryb podejmowania decyzji oraz wszystkie kwestie prawidłowego funkcjonowania spółdzielni. Statut spółdzielni socjalnej musi zawierać niezbędne elementy: a/ nazwę spółdzielni zwierającą oznaczenie "Spółdzielnia socjalna" b/przedmiot działalności spółdzielnia c/teren działania d/prawa, obowiązki oraz zasady przyjmowania, odwoływania, wykreślania czy wykluczania członków spółdzielni socjalnej, e/zasady wyboru, odwoływania oraz kompetencje władz spółdzielni socjalnej, f/zasady podziału nadwyżki bilansowej oraz pokrywania strat, wysokość wpisowego, wysokość i ilość udziałów g/możliwość wnoszenia wkładów. Warto na tym etapie przygotowań nawiązać kontakt z powiatowym urzędem pracy. Założyciele spółdzielni mogą potrzebować kapitału koniecznego do rozpoczęcia działalności.
2. Przeprowadzić spotkanie założycielskie Proponowany, przykładowy przebieg zebrania założycielskiego spółdzielni socjalnej: a/przedstawienie celu zebrania oraz uczestników b/wybór przewodniczącego i sekretarza, c/podjecie uchwały o powołaniu spółdzielni socjalnej, d/podjęcie uchwały o przyjęciu statutu, e/wybór w głosowaniu tajnym zarządu, ewentualnie wybór rady nadzorczej Spółdzielnia socjalna jak każda inna osoba prawna działa poprzez swoje organy:-Walne Zgromadzenie -Rada Nadzorcza -Zarząd
3. Przygotować i złożyć dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Spółdzielnia socjalna rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców. Oddziały KRS znajdują się we wszystkich miastach wojewódzkich. Dokumenty rejestracyjne należy złożyć w KRS właściwym ze względu na siedzibę spółdzielni socjalnej. Za rejestrację spółdzielni socjalnej odpowiedzialny jest zarząd.
4. Po wpisaniu do KRS spółdzielnie socjalne są osobami prawnymi działającymi jako przedsiębiorcy i podlegają takim samym przepisom, jak inni przedsiębiorcy Zatem zarejestrowaną spółdzielnię socjalną należy zgłosić do: -Urzędu Statystycznego w celu uzyskania nr REGON, -Urzędu Skarbowego w celu uzyskania nr NIP -Banku w celu założenia rachunku bankowego
5. Zawrzeć umowę z członkami spółdzielni
6. W ciągu 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika, należy zgłosić spółdzielnię socjalną jako płatnika składek ZUS.

Uprawnienia spółdzielni socjalnej:
1.Zwolnienie z opłat rejestracyjnych - za wpis spółdzielni do KRS oraz z opłaty za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Możliwość dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w podjęciu działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej do 80% udokumentowanych kosztów /w wysokości nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia/
3. Możliwość jednorazowego wsparcia / ze środków Funduszu Pracy/ dla osoby bezrobotnej do wysokości 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni socjalnej,
4. Możliwość jednorazowego wsparcia /ze środków Funduszu Pracy/ dla osoby bezrobotnej do wysokości 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spół- dzielni socjalnej po jej założeniu.
5. Możliwość uzyskania jednorazowego wsparcia z /ze środków PFRON/ dla osoby niepełnosprawnej na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.
6. Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów spółdzielni przeznaczone na społeczną i zawodową reintegrację jej członków.
7. Możliwość angażowania do pracy wolontariuszy.
8. Spółdzielcy mogą również liczyć na 12-to miesięczną refundację kosztów składek ubezpieczeniowych.
9. Spółdzielnie socjalne mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego i mają możliwość uzyskiwania 1% podatku od osób fizycznych rozliczających się z urzędem skarbowym.

Informacja dla osób bezrobotnych ubiegających się o środki na utworzenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej:
Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna może jednorazowo otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, w tym na utworzenie spółdzielni socjalnej w wysokości 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej w wysokości 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na: 1. zakup środków trwałych, materiałów, towarów. 2. Pozyskanie lokalu. 3. Opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni Wniosek o przyznanie środków na utworzenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej może być uwzględniony w przypadku spełnienia przez bezrobotnego następujących warunków: w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia,innej pracy pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, wykonania prac interwencyjnych lub robót publicznych,2. nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, pożyczki z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, 3. nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjecie działalności gospodarczej, 4. spełnia warunki, o których mowa w § 1 ust.,3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005r. W sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków /Dz.U. Nr 236, poz.2002 z późn. zm/.
nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, 6. nie był w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny, 7. wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony. Osoba bezrobotna ubiegająca się o przyznanie środków składa do Powiatowego Urzędu Pracy składa wniosek o przyznanie jednorazowo środków na utworzenie spółdzielni socjalnej. Do wniosku, należy dołączyć m.in.: 1. przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności, 2. umowę dzierżawy, najmu, akt własności lokalu, w którym prowadzona będzie działalność na zasadzie spółdzielni socjalnej, 3. dokumenty dotyczące proponowanego zabezpieczenia zwrotu środków, 4. informację dot. danych adresowych spółdzielni, doświadczenia zawodowego członków spółdzielni, opisu zamierzonej działalności, mocnych stron, wymaganych licencji i pozwoleń. Osoba bezrobotna ubiegająca się o przyznanie jednorazowo środków o przystąpienie do istniejącej już spółdzielni socjalnej załącza do wniosku: 1. pisemną informację o przyjęciu bezrobotnego do spółdzielni socjalnej jako członka, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w informacji oraz innych warunków określonych w tej informacji, 2. pisemną informację o niezaleganiu przez spółdzielnię socjalną w dniu wydania informacji z opłaceniem w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. Osoba bezrobotna, która zostaje członkiem spółdzielni traci status osoby bezrobotnej w w dzień po otrzymaniu środków z powiatowego urzędu pracy. Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5b – pokój 204 lub 201 nr centrali: tel 074 84 - 07 – 300 Bezpośredni: tel. 07484 - 07 - 395 /384/

Informacja dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej:
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może jednorazowo otrzymać środki /nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel/ z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej lub przystępującemu do spółdzielni socjalnej. Środki na podjęcie działalności gospodarczej i rolniczej mogą być przeznaczone wyłącznie na: a) zakup maszyn i urządzeń środka transportu - tylko samochodu osobowego przeznaczonego na świadczenie usług Taxi lub doprowadzenia nauki jazdy oraz wyposażenia koniecznego do rozpoczęcia działalności, b) zakup materiałów, surowców i towarów c) wydatki dotyczące kosztów remontu, adaptacji i budowy d) koszty reklamowo- ofertowe, foldery e) zakup samochodu (do wysokości 30% wnioskowanej kwoty), z wyłączeniem samochodu osobowego f) uzyskania niezbędnych pozwoleń g) odbycia szkoleń Przed rozpatrzeniem wniosku Urząd kieruje osobę niepełnosprawną na rozmowę z doradcą zawodowym w celu wydania opinii o możliwości podjęcia działalności gospodarczej lub rolniczej. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o przyznanie środków na wniesie wkładu do spółdzielni socjalnej składa do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o przyznanie refundacji ze środków PFRON. Dodatkowo, oprócz dokumentów wymienionych we wniosku, należy dołączyć m.in.: 1. Kalkulację wydatków w ramach wnioskowanych środków 2. Dokumenty stwierdzające uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy 3. Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność wnioskodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. Nr 123 poz.776 z późn. zm./ 4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie figurowaniu w ostatnich 12 miesiącach w ewidencji podatników prowadzących działalność gospodarczą 5. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość prowadzenia deklarowanej działalności gospodarczej lub rolniczej 6.Opis projektowanego przedsięwzięcia, 7. Proponowaną formę zabezpieczenia przyznanych środków, 8. Zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub oświadczenie o braku otrzymania takiej pomocy. Wnioskodawca zamierzający przystąpić do istniejącej już spółdzielni socjalnej składa wniosek wraz z pisemną informacją tej spółdzielni o: a/ przyjęciu wnioskodawcy do spółdzielni jako członka, po wniesieniu wpłaty, b/ niezaleganiu przez spółdzielnię socjalną w dniu wydania informacji z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Na Fundusz Pracy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. Wniosek o przyznanie środków z PFRON może być uwzględniony jeśli osoba niepełnosprawna spełnia następujące warunki: a) nie korzystała ze środków PFRON lub innych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej b) nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON c) nie zalega z opłacaniem w terminie podatków d) nie była w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny/Dz.U. Nr 88 poz.553 z późn. zm./, e) nie prowadziła działalności gospodarczej lub rolniczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku f) nie posiada ustalonego prawa do emerytury g) wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony. Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5b - pokój 11 nr centrali: tel. 074 84 - 07 – 300 Bezpośredni: tel. 07484 - 07 - 347


Źródło: 30minut